Oferta

 Każdy pojazd zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej

podlega okresowemu badaniu technicznemu


Sieć Stacji ZURIS oferuje badania techniczne wszystkich rodzajów pojazdów.  Pojazd przedstawiony do Okresowego Badania technicznego aby uzyskać pozytywny wyniki przeglądu musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wraz z późniejszymi zmianami (Rozwiń)

W Polsce wysokość opłat pobieranych  za przeprowadzone badanie techniczne określa               Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wraz z późniejszymi zmianami (Rozwiń)

Stacje Kontroli Pojazdów nie mogą ingerować w wysokość pobieranych opłat za badanie techniczne pojazdu. Opłata ta jest ustawowo narzucona wszystkim Stacjom Kontroli Pojazdów.

Dodatkowo w momencie dokonania stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu przez uprawnionego diagnostę naliczana jest opłata 1 zł, która w całości przekazywana jest na CEPIK                         ( Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców )

Poniżej przedstawiono tabelę opłat za przeprowadzenie badania technicznego pojazdów.

 

TABELA OPŁAT ZA POBIERANYCH ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

cale

Legenda:

  1. W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
  2. Pozostałe badania jak dla autobusu.
  3. W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
  4. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
  5. Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
    m.w.    – masa własna pojazdu,
    d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu